DNS-over-HTTPS&DNS-over-TLS服务器收集

1.火狐默认自带的

https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query
https://cloudflare-dns.com/dns-query

2.红鱼dns 支持tls (国内节点)

https://dns.rubyfish.cn/dns-query

3.1.1.1 支持tls

https://1.1.1.1/dns-query

4.defaultroutes 支持tls

https://doh.defaultroutes.de/dns-query

5.aaflalo

https://dns.aaflalo.me/dns-query

6.cleanbrowsing 更多参考https://cleanbrowsing.org/guides/dnsoverhttps

https://doh.cleanbrowsing.org/doh/security-filter/

7.9.9.9.9

https://9.9.9.9/dns-query

8.GEEKDNS (国内)

https://dns.233py.com/dns-query
https://hkdns.233py.com/dns-query
https://hk2dns.233py.com/dns-query

火狐63版本及以上支持设置DNS-over-HTTPS服务器,在选项-常规-网络设置-启用基于 HTTPS 的 DNS

安卓9.0支持设置DNS-over-tls,原生系统在网络-高级-私人DNS

参考https://dnscrypt.info/public-servers/

https://github.com/curl/curl/wiki/DNS-over-HTTPS

dns over tls 参考 (smartdns)

https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Test+Servers

https://www.233py.com/service.html

https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Public+Resolvers#DNSPrivacyPublicResolvers-DNS-over-TLS(DoT)

DNS-over-HTTPS&DNS-over-TLS服务器收集》有 2 个想法

  1. 张先生

    我特意发邮件问过阿里的公共DNS部门,得到的回复是他们早已支持DOH了,只是没宣传,可能是由于天朝的特殊情况所以没宣传的!他们的DNS:223.5.5.5,223.6.6.6

    回复

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据